Jord & Skogsbruk

Av gårdens dryga 400 ha mark, utgör 125 ha åkermark och 250 ha är skog (en hektar motsvarar ungefär två fotbollsplaner). Resten av arealen är vägar, vattendrag, byggnader och mark som inte är lämpad för skogsbruk eller jordbruk.

Jordbruket på Ekhamn

När Clas föräldrar, Tobias och Astrid Urell, köpte Ekhamn 1941 bedrevs ett intensivt jordbruk med flera fast anställda som också bodde på gården. Den östra flygeln var av tradition rättarbostad och där bodde gårdens förman (rättaren) med familj. Den byggnaden är för övrigt den äldsta byggnaden på gården.

1942 Clas, Tobias och Per 1945 Traktor med självbindare
Tobias Urell med sönerna Clas och Per i mars 1942 Traktor med självbindare 1945

Ända in på 70-talet fanns det två heltidsanställda på gården som skötte jordbruket. Dessutom hjälpte sönerna Clas och Per Urell till på lediga stunder. På 80-talet tog Clas över driften av gården vilket har fortsatt fram till nutid. Nu längre går det inte att driva gården med bara jordbruk och skogsbruk som inkomstkälla. På gården finns istället flera olika verksamheter som på ett eller annat sätt har koppling till Ekhamn. På åkermarken odlas i huvudsak vall som säljs som hästfoder.

1945 Vetet är krakat
Vetet är krakat på Södra Gärdet 1945

Skogsbruket på Ekhamn

Skogsavverkning 2014-2015Allt arbete med skogen styrs av en skogsbruksplan som används för att bestämma när skogen ska röjas, gallras, slutavverkas, markberedas och slutligen planteras på nytt. Denna cykel är uppåt 80 år så det tar lång tid innan en planta ger pengar tillbaka.

Under 2014 och 2015 kommer det att ske en slutavverkning på 13 ha skog enligt den röda markeringen på kartan intill. Dessutom kommer det att ske viss gallring samt en markberedning och sedan återplantering av områden som har avverkats för några år sen.

Förr var skogsbruket ett tungt arbete där avverkningar skedde vintertid och häst och släde användes för att transportera timret. Idag utförs allt av stora maskiner – som tyvärr har den nackdelen att de lämnar fula spår efter sig i naturen.

En av utmaningarna inom skogsbruket är de höststormar som kan skapa så kallade vindfällen, områden där många träd har blåst omkull. Bortsett från förlorade värden på träden, finns det risk för skadedjursangrepp. Granbarkborren använder gärna barrträden som fällts av stormarna till att lägga sina ägg och föröka sig under försommaren.

Det är därför viktig att ta hand om vindfällena innan sommaren. Du som vistas i våra skogar får gärna meddela oss om du upptäcker områden där träden har blåst omkull.